Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NEWS

VN Sport Day. 2016

VN Sport Day. 2016

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “แบดมินตัน เกมส์เฮฮาและกิจกรรมสันทนาการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ ให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสมาธิในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แสดงออก ...

อ่านเพิ่มเติม...
บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการระบบลงทะเบียนและจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการระบบลงทะเบียนและจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการ ระบบลงทะเบียน และจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ...

อ่านเพิ่มเติม...
บริษัทวิชั่นเน็ตฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off

บริษัทวิชั่นเน็ตฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาและ WEB REG/Back office ที่ได้ทำสัญญาจ้างพัฒนากับบริษัทวิชั่นเน็ต ...

อ่านเพิ่มเติม...
ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ตฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ตฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต เข้าปฎิบัติงานออนไซท์ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการนี้ ทีมงานได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ผศ.ดร. สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม...
Kick Off โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Kick Off โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นประธานในการประชุม Kick Off เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ภายใต้สัญญาจ้างพัฒนาที่ดำเนินการโดย บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ณ ...

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดี ผู้ว่าการฯ คนใหม่ สถาบันการบินพลเรือน

ขอแสดงความยินดี ผู้ว่าการฯ คนใหม่ สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท วิชั่นเน็ต ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับผู้ว่าการฯ คนใหม่ ณ สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
ปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

ปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

บริษัท วิชั่นเน็ต เข้าร่วมประชุมปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เฟส 1 ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
WUNCA 28th

WUNCA 28th

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" หรือที่รู้จักกันในนามงาน "WUNCA" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ...

อ่านเพิ่มเติม...
VN Sports Day & Happy New year 2013

VN Sports Day & Happy New year 2013

งานปีใหม่ 2556 กับ 3 กิจกรรมที่แตกต่างแต่ลงตัว ด้วยการ ทำบุญ แข่งกีฬา ปาร์ตี้ 12 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา ...

อ่านเพิ่มเติม...