Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Untitle  // Browsing posts in Untitle

29 Apr Posted by in Untitle | Comments

fghjkll

Read more...

25 Apr Posted by in Untitle | Comments

EIS

EIS

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (EIS) จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการบริหารมหาวิทยาลัย โดยนำระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ทางมหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ในปัจจุบันนำมารวบรวม  ประมวลผล และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองและสนับสนุนกระบวนการตัดสินของผู้บริหาร อันเป็นการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด และต่อยอดระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของทางมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอันหลากหลายด้วยความรวดเร็ว  ปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลได้หลายมิติ มีระบบการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการ โดยนำเสนอผ่าน Web Application สำหรับผู้บริหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อการตลาด ERP/MIS

Read more...

25 Apr Posted by in Untitle | Comments

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลในสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งครอบคลุม  3 ระบบย่อยๆ คือ  ระบบภาระงานทางวิชาการ, ระบบระบบประเมินสมรรถนะ, ประเมินผล การปฏิบัติงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อการตลาด ERP/MIS

Read more...

25 Apr Posted by in Untitle | Comments

ระบบงานวิจัย

ระบบงานวิจัย

ระบบสารสนเทศสำหรับงานวิจัยครอบคลุมการทำงานใน 3 ส่วน เริ่มจากการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (Pre-audit), การติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (Ongoing monitoring)  และการประเมินผล หลังสิ้นสุดการวิจัย (Post audit) ดังนี้ ระบบการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย (Pre-Audit) ครอบคลุมตั้งแต่เริ่มการบันทึกขอเสนอการวิจัย การประเมินผลให้เกรด จัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอการวิจัย และงบประมาณที่ได้รับ ระบบการติดตามโครงการที่กำลังดำเนินการวิจัย (Ongoing Monitoring) ครอบคลุมบันทึกแผน/ความก้าวหน้าของโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย (Post  audit)  ครอบคลุมการบันทึกบทความวิจัยผลงานสร้างสรรค์ การตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ การได้รับรางวัล การได้รับการอ้างอิง และการนำไปใช้ประโยชน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อการตลาด ERP/MIS

Read more...