Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

e-Registrar

e-Registrar
 

ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ เป็นระบบที่ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษา จนถึงการออกปริญญาบัตร รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต รองรับการจัดการการศึกษา หลาย ๆ ระดับการศึกษา

ความสามารถของระบบ :

  • รองรับการบริการการศึกษา ที่มีหลายวิทยาเขต
  • รองรับการจัดการการศึกษา หลาย ๆ ระดับการศึกษา
  • มีระบบการเงินนักศึกษาทำงานร่วมกับระบบบริการการศึกษาเดียวกัน
  • ให้บริการสำคัญ ๆ ผ่านระบบ Internet / Intranet เพื่อลดภาระงานของหน่วยงานบริการการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การตรวจสอบผลการศึกษา การตัดเกรด เป็นต้น
  • ทำงานบนเทคโนโลยีเปิด สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบงานได้ต่อเนื่อง
  • มีระบบจัดเก็บภาพถ่ายนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อใช้แสดงทั้งทาง Web และ Back Office และในการออกรายงานต่าง ๆ
  • มีการแสดงสถิติสำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
  • มีระบบ Securities บนฐานข้อมูล และระบบงาน ทั้งส่วนที่ให้บริการบนเครือข่าย Internet / Intranet และงานรับบริการภายใจหน่วยงาน