Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

MIS/ERP

MIS/ERP
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) เป็นระบบของการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคลังพัสดุ ระบบการเงิน และระบบบัญชี  ซึ่งทำให้การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยมีกระบวนการการทำงานเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ และผู้บริหารได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว เพื่อใช้ในการบริหารงาน พร้อมส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานภายนอกได้

จุดเด่นของระบบ

    • มีรูปแบบเอกสาร รหัส ขั้นตอนการทำงานเหมือนกันทั้งองค์กร
    • ส่งต่อข้อมูลระหว่างระบบงานย่อย ลดการบันทึกข้อมูลซ้ำ
    • จัดเก็บข้อมูลรวมส่วนกลาง สะดวกในการบริหาร ง่ายต่อการสืบค้น
    • เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
    • ติดตามและตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานได้
    • ผู้บริหารได้รับข้อมูลการดำเนินงานทันต่อการตัดสินใจ
    • เชื่อมโยงข้อมูลระบบบริการการศึกษาที่จำเป็นเข้ามาใช้งานได้
    • รองรับการส่งข้อมูลบุคลากรให้ สกอ.
    • สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
    • เก็บประวัติการเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ

ระบบงบประมาณ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับมหาวิทยาลัย เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งการคุมเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเตรียมไว้สำหรับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ต้องสามารถเรียกแสดงรายงานผลการดำเนินได้อย่างครบถ้วน ระบบงบประมาณสามารถเรียกดูข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกันได้ ในลักษณะการมีความเชื่อมโยงของข้อมูลระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบบริหารงานบุคลากร ในระบบงบประมาณเริ่มจากนำพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ผ่านขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ(พรบ.) แล้วมาบันทึกเริ่มต้นในระบบ

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง สามารถควบคุมงบประมาณจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ควบคุมมาตรฐานพัสดุ บันทึกรายละเอียดการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า บันทึกรายการสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และบันทึกรายการตรวจรับซื้อ/จ้าง/เช่า รวมถึงการช่วยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าปรับ รองรับขยายงวดงาน บันทึกงานระหว่างทำ

ระบบคลังพัสดุ สามารถบันทึกรายละเอียดทะเบียนวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ออกเลขครุภัณฑ์ รายละเอียดความเคลื่อนไหวของวัสดุ ครุภัณฑ์ ทำรายการเบิกวัสดุ ครุภัณฑ์ ทำรายการยืม คืน โอนครุภัณฑ์ บันทึกรายการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ คำนวณค่าเสื่อมราคา บันทึกการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และตรวจสอบพัสดุประจำปี

ระบบการเงิน สามารถควบคุมดูแล และติดตามการใช้เงินได้ทั้งในมิติหน่วยงาน มิติกองทุน และมิติ แผนงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เบิกจ่ายเงิน การยืมคืนเงิน งานเงินเดือน การรับเงินที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนนักศึกษา และยังสัมพันธ์กับงานการลงบัญชีและรายงานการใช้เงินของระบบงบประมาณด้วย สิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อระบบการเงินแบบ 3 มิติคือจะต้องบอกได้เสมอว่าเงินที่ใช้จ่ายนั้นเป็นเงินตามงบประมาณใด เพื่อที่จะสามารถสรุปรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้

ระบบบัญชี สามารถใช้ข้อมูลร่วมกับงานพัสดุ งานการเงิน และยังต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบบริการการศึกษา ระบบบริหารงานบุคลากร สามารถแสดงยอดรายได้/ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การบันทึกบัญชีเป็นการบันทึกโดยการนำเข้าข้อมูลของแต่ละระบบที่เกี่ยวข้อง และการบันทึกโดยตรงโดยเจ้าหน้าที่บัญชี สามารถออกงบการเงินได้ เช่น งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน