Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

SMS

SMS
 

ระบบส่งข้อความสั้นจากโทรศัพท์เคลื่อนที่(SMS) เป็นระบบที่ช่วยให้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อความสั้น หรือ SMS จากระบบบริการการศึกษาที่มหาวิทยาลัยใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้ โดยการติดตั้งโปรแกรมที่คอยตรวจสอบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ สำคัญ เช่น เกรดรายวิชา GPA

ความสามารถของระบบ :

 • ส่งข้อมูลผ่านระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งประกอบด้วย
  • บริการแจ้งผลการสอบ ทันทีที่มีการแจ้งผลเกรดรายวิชา
  • บริการส่งแจ้งข่าวสาร ไปยังนักศึกษา ตามอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่าน Web Message
  • บริการส่งแจ้งข่าวสาร ไปยังนักศึกษา ตามกลุ่มเรียนที่ลงทะเบียน ผ่าน Web Message
  • บริการแจ้งตารางเรียน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผ่าน Web Message
  • บริการแจ้งตารางสอบ ห้องสอบเมื่อมีประกาศหรือการเปลี่ยนแปลงผ่าน Web Message
 • เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
 • การเชื่อมโยงของระบบเป็นเนื้อเดียวกันและไม่เพิ่มภาระการทำงานของผู้ดูแลระบบ
 • มีความปลอดภัยเนื่องจาก ใช้ USERNAME PASSWORD เดียวกับระบบบริการการศึกษาเดิม ในการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าร่วมโครงการ