Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Other on Demand

Other on Demand
 

Other on Demand บริษัท ฯ ยินดีเข้าเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบต่อขยายจากระบบบริการการศึกษาตามความต้อง การของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ระบบหอพักนักศึกษา ระบบฝึกงานนักศึกษา ระบบเบิกจ่ายค่าสอน ฯ

การพัฒนาระบบตามความต้องการ :

  • สถาบันจะได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ
  • ทีมงานที่เป็นมืออาชีพสามารถแนะนำให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบ
  • ทีม งานชุดเดียวกับทีมพัฒนาระบบบริการการศึกษาทำให้เข้าใจโครงสร้างของระบบจึง ใช้ระยะเวลาการพัฒนาไม่นานและไม่กระทบกับการใช้งานระบบเดิม
  • การเชื่อมโยงของระบบเป็นเนื้อเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา
  • มีความปลอดภัยเนื่องจาก ใช้เทคโนโลยีเดียวกับระบบบริการการศึกษาเดิม
  • การดูแลรักษามีรูปแบบการให้บริการเดียวกับการดูแลระบบบริการการศึกษา