Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

25 Apr Posted by in Untitle | Comments
ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารงานบุคคลในสถาบันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งครอบคลุม  3 ระบบย่อยๆ คือ  ระบบภาระงานทางวิชาการ, ระบบระบบประเมินสมรรถนะ, ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อการตลาด ERP/MIS