Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

NEWS

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2563

 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ส่งมอบความสุข ตัวแทนบริษัทฯ ได้เดินทางแจกกระเช้าและของขวัญปีใหม่ให้กับสถาบันฯ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อตอบแทนลูกค้าที่ยังไว้วางใจในการให้บริการของบริษัทฯ              ...

อ่านเพิ่มเติม...
VN Sport Day. 2016

VN Sport Day. 2016

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2556 บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “แบดมินตัน เกมส์เฮฮาและกิจกรรมสันทนาการ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนเอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำ ให้พนักงานมีความรักสามัคคีและมีสมาธิในการทำงานร่วมกันให้มากขึ้นและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความสามารถด้านกีฬาได้แสดงออก ...

อ่านเพิ่มเติม...
บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการระบบลงทะเบียนและจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

บริษัทวิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการระบบลงทะเบียนและจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมปิดโครงการ ระบบลงทะเบียน และจัดการหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ณ ...

อ่านเพิ่มเติม...
บริษัทวิชั่นเน็ตฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off

บริษัทวิชั่นเน็ตฯ และคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off

  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมประชุม Kick Off โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและปรับปรุงระบบบริการการศึกษาและ WEB REG/Back office ที่ได้ทำสัญญาจ้างพัฒนากับบริษัทวิชั่นเน็ต ...

อ่านเพิ่มเติม...
ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ตฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

ทีมงานบริษัทวิชั่นเน็ตฯ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ทีมงานบริษัท วิชั่นเน็ต เข้าปฎิบัติงานออนไซท์ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ในการนี้ ทีมงานได้เข้าพบผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา ผศ.ดร. สายฝน เลาหะวิสุทธิ์ เพื่อมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2560 ...

อ่านเพิ่มเติม...
Kick Off โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Kick Off โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นประธานในการประชุม Kick Off เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)ภายใต้สัญญาจ้างพัฒนาที่ดำเนินการโดย บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ณ ...

อ่านเพิ่มเติม...
ขอแสดงความยินดี ผู้ว่าการฯ คนใหม่ สถาบันการบินพลเรือน

ขอแสดงความยินดี ผู้ว่าการฯ คนใหม่ สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท วิชั่นเน็ต ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดี กับผู้ว่าการฯ คนใหม่ ณ สถาบันการบินพลเรือน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
ปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

ปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล

บริษัท วิชั่นเน็ต เข้าร่วมประชุมปิดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เฟส 1 ณ โรงเรียน เซนต์คาเบรียล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม...
WUNCA 28th

WUNCA 28th

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย UniNet จัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" หรือที่รู้จักกันในนามงาน "WUNCA" ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ปีละสองครั้งโดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ...

อ่านเพิ่มเติม...