Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

FAQ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

จากการที่บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เข้านำเสนอระบบต่อสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้พบข้อคำถามที่มี
ความน่าสนใจ และเป็นคำถามที่พบบ่อย บริษัทจึงได้รวบรวมข้อคำถามที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

1.      ถาม….บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด คือ ใคร

ตอบ…. บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะ System integrator เป็นที่ปรึกษาบริการ
ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ ติดตั้ง วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี

2.      ถาม….บริษัท วิชั่นเน็ต มีผลิตภัณฑ์กี่ประเภท อะไรบ้าง

ตอบ….3 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบบริการการศึกษา (ทะเบียน)

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ยังประกอบไปด้วย ระบบย่อยๆ อีกหลายระบบด้วยกัน โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.vn.co.th

3.      ถาม….บริษัท วิชั่นเน็ต เคยพัฒนางานให้กับสถาบันใดบ้าง

ตอบ….เราได้พัฒนางานให้กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทยกว่า 60 แห่ง โดยท่านสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่เป็นลูกค้าของบริษัทได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

4.      ถาม….ทำไมต้องใช้บริการจากวิชั่นเน็ต

ตอบ….บริษัท วิชั่นเน็ต มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านการศึกษามายาวนาน เรายังคงรักษาชื่อเสียงโดยคงมาตรฐานการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ระบบที่เราพัฒนาสามารถใช้ได้จริงและแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนิ่ง แต่ระบบของเราที่พัฒนามาตั้งแต่ปี 2543 ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยการันตีได้จากลูกค้า
ไซต์แรก คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และถึงแม้ระบบที่เราพัฒนามาตั้งแต่ Version แรกจะยังคงใช้งานได้
เราก็ไม่เคยหยุดค้นคว้า เราพร้อมพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่เคยหยุดนิ่งรวมถึงเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สมาคม
อาเซียนอีกด้วย

5.      ถาม….ที่ทำการของบริษัท วิชั่นเน็ต ตั้งอยู่ที่ไหน และมีพนักงานกี่ท่าน

ตอบ….ที่ทำการอยู่ ถ.พระราม 9 มีพนักงานกว่า 50 ท่าน ประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์กว่า 20 ท่าน

6.      ถาม….กรณีที่บริษัทรับงานหลายๆไซท์พร้อมกัน จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตาม
ข้อตกลงได้หรือไม่

ตอบ….บริษัทฯ จะมีลำดับคิวในการรับงาน หากมีการรับงานครบตามลิมิตของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าหากต้องการให้บริษัทพัฒนางานให้นั้น บริษัทจะสามารถเริ่มพัฒนางานให้ท่านได้เมื่อไหร่

7.      ถาม….ลูกค้าของบริษัทมีจำนวนมาก บริษัทจะดูแลลูกค้าทั่วถึงได้อย่างไร

ตอบ….บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เมื่อมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างภายในองค์กรเพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนการกำหนดทีมให้บริการลูกค้าแยกออกตามส่วนงาน เช่น ทีมพัฒนา ทีมบำรุงรักษา ทีมวิจัยและค้นคว้า และทีม support  เพื่อดูแลและให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด อีกทั้งยังประกาศรับสมัครพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

8.      ถาม….บริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับวิชั่นเน็ต มีหรือไม่ มีกี่บริษัท

ตอบ….บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีชื่ออยู่ในวงงการมีประมาณ 2-3 บริษัทด้วยกัน

9.      ถาม….บริษัทวิชั่นเน็ต มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างไร

ตอบ….บริษัทวิชั่นเน็ต ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะจากประสบการณ์ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีทำให้เราทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ทำให้เราพัฒนาโปรแกรมได้ยืดหยุ่น สามารถรองรับความต้องการที่แตกต่างกันได้ โดยการเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงความต้องการจากระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนไป หรือความต้องการที่ถูกเปลี่ยนแปลงจากผู้ใช้งาน หลายๆ เรื่อง สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เองโดยผู้ใช้งาน และจากจำนวนผู้ใช้งานกว่า 60 แห่งสามารถการันตีได้ว่าเราได้รับความไว้วางใจมาอย่างยาวนาน ลูกค้าทุกรายยังคงใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องและยังคงวางใจให้เราพัฒนาระบบส่วนต่อขยายเพิ่มเติมจากเดิมทุกๆ ปี

10.  ถาม….ระหว่างการพัฒนาระบบหากมีความต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากเดิม บริษัทคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือไม่อย่างไร

ตอบ….จากประสบการณ์ของบริษัท ระหว่างการพัฒนาระบบ มักมีความต้องการเพิ่มเติมอยู่เสมอ ถ้าส่วนที่เพิ่มเติมนั้นไม่กระทบกับความต้องการเดิมและไม่มีการเปี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก บริษัทยินดีที่จะปรับให้ ส่วนจะมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายต้องพิจารณาเป็นกรณีไป หากไม่ได้กระทบโครงสร้างมากนัก บริษัทยินดีพัฒนาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงแต่อาจจะมีเงื่อนไข โดยขอพัฒนาให้หลังจากงานหลักแล้วเสร็จ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในเรื่องระยะเวลาการส่งมอบงานหลัก

11.  ถาม….การรับประกันโปรแกรมมีระยะเวลาเท่าใด รูปแบบอย่างไร

ตอบ….การรับประกันของบริษัทจะเริ่มนับจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยรับประกันความบกพร่องและผิดพลาดของโปรแกรม ใช้รูปแบบการให้บริการด้วยวิธีการ Online กล่าวคือ เมื่อลูกค้าพบปัญหาจากการใช้งาน ให้แจ้งปัญหามาที่ผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ดูแลระบบจะเป็นผู้รวบรวมปัญหาจากผู้ใช้งาน แล้วแจ้งปัญหาผ่านระบบรับแจ้งปัญหาของบริษัท (VN Support) ทาง www.vn.co.th เมื่อบริษัทได้รับปัญหาแล้วจะตอบกลับให้ท่านทราบ โดยแจ้งเลขอ้างอิงให้ท่าน สำหรับติดตามปัญหา หลังจากนั้น IT Support จักส่งปัญหาของท่านไปยังผู้ประเมิน เมื่อผู้ประเมินได้รับปัญหา จะแจ้งแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกำหนดวันที่คาดว่าจะดำเนินการแก้ปัญหาแล้วเสร็จให้ท่านทราบ เมื่อถึงกำหนดจะมีทีมงานโทรแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อให้ตรวจสอบงาน หากตรวจสอบพบว่า ปัญหาได้รับการแก้ไข ผู้ดูแลระบบต้องแจ้งกลับมายังบริษัทเพื่อปิดงานนั้นๆ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบำรุงรักษาระบบ บริษัทจะจัดส่งรายงานการให้บริการตลอด 1 ปีให้แก่ผู้บริหารทราบ

12.  ถาม….กรณีอยู่ในระยะประกัน สถาบันต้องการให้ปรับปรุงหรือพัฒนาระบบเพิ่มเติมจากเดิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่ อย่างไร

ตอบ….การรับประกันของบริษัท จะเป็นการประกันโปรแกรมระบบที่ส่งมอบให้สามารถทำงานได้ตามปกติ หากมีความต้องการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม บริษัทมีเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายตามตารางแสดงค่ามาตรฐานในการพัฒนางาน

13.  ถาม….ค่าบำรุงรักษาระบบหลังหมดระยะประกันคิดอย่างไร

ตอบ….ก่อนสิ้นสุดระยะประกัน บริษัทจะจัดทำใบเสนอราคาค่าบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฯ ต่อมหาวิทยาลัยฯโดยปีแรกหลังสิ้นสุดระยะประกันค่าบำรุงรักษาระบบจะคิดเป็น 10% ของมูลค่างาน

14.  ถาม….ลิขสิทธิ์โปรแกรมถือเป็นของบริษัทหรือสถาบัน

ตอบ….ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมยังเป็นของบริษัทเท่านั้น โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ในการใช้โปรแกรมตามสัญญานี้ในกิจการภายในของมหาวิทยาลัยแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน (จำนวนผู้ใช้อาจถูกจำกัดโดยระบบฐานข้อมูล Oracle หรือ Windows Server License) โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เพิ่มเติม แก้ไข หรือปรับปรุง Source Code ได้

15.  ถาม….สถาบันสามารถปรับปรุง แก้ไขหรือพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเองได้หรือไม่

ตอบ….ในกรณีที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อ/จัดจ้างโปรแกรมพร้อม Source code บริษัทจะเสนอคอร์สอบรมสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขโปรแกรมได้เอง โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดบุคลากรที่ต้องการให้บริษัททำการฝึกอบรม