Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ระบบตัดชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway)

ความสามารถระบบ

  • เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์สำเร็จ สามารถเลือกวิธีการชำระเงินโดยการพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือตัดเงินออนไลน์จากบัญชีธนาคารที่เปิดไว้ได้
  • ระบบสามารถเชื่อมต่อ (ส่งค่าพารามิเตอร์) ไปยังธนาคาร ฯ เพื่อตัดชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์
    ผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัตรนักศึกษา ได้
  • เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ Transaction ในการตัดชำระเงินออนไลน์
  • สามารถนำ file ที่ได้จากธนาคาร มาใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของการชำระเงินออนไลน์ในระบบได้
  • พิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เกิดจากการตัดชำระเงินออนไลน์ของนักศึกษา ในแต่ละวันได้