Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ประเมินอาจารย์ ( Evaluation )

ความสามารถระบบ

  • กำหนด ปรับปรุง และเพิ่มเติมชุดแบบประเมินอาจารย์
  • กำหนดชุดแบบประเมินให้แก่อาจารย์แต่ละท่าน
  • นักศึกษาประเมินอาจารย์ออนไลน์
  • อาจารย์ตรวจสอบผลการประเมินออนไลน์
  • ควบคุมสิทธิการดูผลการศึกษา หรือลงทะเบียนออนไลน์ กรณีไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอน