Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ระบบกิจกรรมนักศึกษา

ความสามารถระบบ

  • บันทึกโครงสร้างกิจกรรม
  • บันทึกขออนุมัติ หรือเปิดกิจกรรมโดยหน่วยงานเจ้าของกิจกรรม
  • บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม รายบุคคล และเป็นชุด บันทึกโดยเจ้าหน้าที่ และออนไลน์โดยนักศึกษา
  • ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงสร้างกิจกรรม และสามารถเชื่อมโยงกับผลการพิจารณาอนุมัติ
    การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
  • นักศึกษาสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์
  • Transcript กิจกรรม