Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

จองใช้ห้อง (BackOffice)

ความสามารถระบบ

  • จองห้อง เพื่อใช้ในการสอนซ่อมเสริม หรือกิจกรรมอื่นๆ
  • แสดงตารางการจองห้อง บน Web เมื่อถึงช่วงเวลาที่บันทึกไว้
  • รายงานการจองห้อง
  • จองขอใช้ห้องออนไลน์
  • ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองใช้ห้อง
  • อนุมัติการจองใช้ห้องโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารฯ สถานที่