Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ออนไลน์)

ขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ออนไลน์)

ความสามารถระบบ

  • นักศึกษาขึ้นทะเบียน และกรอกประวัติขอสำเร็จการศึกษา
  • พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  • นำใบแจ้งยอดไปชำระเงินที่ธนาคาร
  • ตัดเงินในระบบการเงิน
  • พิมพ์ใบเสร็จ