Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ระบบจัดการฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ความสามารถระบบ

  • โอนข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา มายังฐานข้อมูล
    ศิษย์เก่า
  • ปรับปรุง/เพิ่มเติมข้อมูลประวัติที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ สถานที่ทำงาน ประวัติศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทงาน องค์กรทางสังคม
  • สืบค้นข้อมูลรายชื่อศิษย์เก่าตามเงื่อนไขที่หลากหลาย เช่น ตามประเภทงาน เดือนเกิด จังหวัด ฯลฯ
    เพื่อการประชาสัมพันธ์ และติดต่อ ติดตามศิษย์เก่า
  • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ทาง e-Mail และ Web Site ระบบบริการการศึกษา (เฉพาะศิษย์เก่า)
  • บันทึกประวัติการร่วมกิจกรรมกับสถาบันฯ