Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

PROFILE

บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (VISION NET CO.,LTD) เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2544 เพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยเน้นการดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถาบันการศึกษาเป็นหลัก มีซอฟต์แวร์ระบบหลักคือ

ระบบบริการการศึกษา (Educational Service System)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document System)

วิชั่นเน็ต ดำเนินธุรกิจลักษณะ “System integrator” ซึ่งครอบคลุมการให้บริการ การบริหารงานในสถาบันการศึกษา อย่างครบวงจร ซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาจาก วิชั่นเน็ต มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย กว่า 60 แห่ง ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จุดเด่นหลักของระบบงานคือ เป็น ซอฟแวร์ระบบงานที่สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมีความหยืดหยุ่นสูงในปรับเปลี่ยนตามนโยบาย เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือมากที่สุดระบบหนึ่ง ที่สำคัญ ตลอดระยะที่ผ่านมามีนักศึกษาลงทะเบียน และใช้ระบบงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่น้อยกว่า 300,000 คน ลักษณะของระบบงานที่ทำการติดตั้งในแต่ละสถานศึกษา จะ เน้นถึงการทำงานได้จริง ภายใต้กรอบนโยบาย และกฎระเบียบของสถาบันฯ แต่ละแห่ง (Customization) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากมาโดยตลอด

จากปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา บริษัทวิชั่นเน็ตจำกัด ได้พัฒนาและให้บริการในส่วนของระบบบริการการศึกษา หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ ระบบทะเบียนนักศึกษา จนสามารถติดตั้งระบบแล้วเสร็จ พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง และกำลังดำเนินการติดตั้งในสถาบันอุดมศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งในส่วนที่เป็นของรัฐ และเอกชน ในปัจจุบันระบบที่ติดตั้งได้รับการพัฒนาจากจุดเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน สามารถรับประกันความสมบูรณ์ถูกต้องของตัวระบบได้เต็มภาคภูมิ และเป็นที่ยอมรับทั่วไปในหมู่สถาบันอุดมศึกษา อีกประการหนึ่ง ทุกสถาบันที่ได้ติดตั้งระบบของบริษัทฯ ยังคงใช้งานระบบดังกล่าวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบของบริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือ ระบบของบริษัทสามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับการแปลงนโยบายของสถาบันการศึกษาได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่าน รวมถึงการรับประกันความพึงพอใจหลังการขาย และยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาระบบไปพร้อม ๆ กัน

นอกจากระบบบริการการศึกษาที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานในระบบการศึกษาอีก 2 ลักษณะ คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(MIS) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) ซึ่งทั้ง 2 ระบบดังกล่าวได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 ตามลำดับ ปัจจุบัน ได้ติดตั้งใช้งานในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะทีทีมงานของบริษัทยังได้ทำการพัฒนาระบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความจำเป็นด้านสารสนเทศสำหรับผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อการทำงานภายใต้กรอบการบริหารของแต่ละสถาบันฯ เป็นไปอย่างมีระบบ ง่ายแก่การตรวจสอบ การสั่งการ การประเมินผล

การพัฒนาระบบงานของบริษัทฯ มิได้หยุดยั้งลง ณ วันที่ทางบริษัทฯส่งมอบงาน แก่สถาบันการศึกษาใดสถาบันหนึ่ง บริษัทฯ ยังยืนยันที่นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ และจะดูแลลูกค้าทั้งหมดอย่างต่อเนื่องตลอดไป